Den svenska statskuppen som få känner till

SWEXIT DEBATT. Det största brott som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Så kallar dagens debattör Ulrik Petersson de grundlagsförändringar som riksdagen antog 1994 och 2002. Det skriver Svegot som publicerat Ulrik Peterssons debattartikel. NewsVoice fick Peterssons tillstånd att återpublicera artikeln. 

I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.

Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU, så hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier, (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.

EU-rätten har företräde

Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: ”Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller” (Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: ”Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).

I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 ”Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU med mera”. I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.

Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.

Regeringsformen har ändrats så, att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad. 2002 utvidgades EUs beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete.

Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: ”Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5 får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett är en form av statskupp.

EUs framtida existens kan  ifrågasättas

Genom 1994 och 2002 års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor. Båda besluten strider mot vår svenska grundlag. Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket.

EUs föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda medlemsländerna till EU. På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv. Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folken i Holland och i Frankrike sa klart nej till den nya EU-grundlagen.

Samtliga medlemsländer var tvungna att godkänna EUs grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till för att den skulle förkastas. Den har därför lagts på is i Sverige.

EUs nya grundlag har fallit, och därför kan även EUs framtida existens ifrågasättas.

EUs lagtexter hotar vår frihet

Motsättningarna mellan medlemsländerna har fördjupats. Förutom förkastandet av EU-grundlagen har även EUs budget skapat stora problem mellan medlemsländerna. Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning som sedan 2006 styr alla medlemsländer.

De över 100 000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer. Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden. Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen som i dag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.

Syftet med EU är att fortsätta att ta makten från de enskilda länderna på så många områden som möjligt. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EUs superstatsdiktatur är inte förankrad hos folken i Europa.

Text: Ulrik Petersson

3 svar på ”Den svenska statskuppen som få känner till”

  1. Som jag ser det är det ett stort sakfel i texten. Skribenten säger att det är förbjudet enligt grundlagen att överlåta vissa rättigheter till EU. Då uppkommer frågan om vem som har rätt att ändra vår grundlag. Det är, naturligtvis, vår riksdag! Visserligen ska det ske vid två riksdagsbeslut med mellanliggande val men det ändrar ändå inte det faktum att riksdagen har denna rätt, vilken också har utnyttjats. Detta var en förutsättning för ett svenskt medlemskap i EU, vilket svenska folket röstade för 1994.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.