Bibliotekstjänst censurerar “oönskad litteratur” och bland bokhyllorna smyger skeptiker

parapsykologi

En inventering av några svenska bibliotek och intervjuer av ansvarig personal visar att litteratur inom ämnesområden av en “oönskad karaktär” marginaliseras och därmed undanhålls svenska låntagare. I kulisserna smyger skeptikerkåren som arbetar med opinionsbildning. Två bibliotekarier menar att det handlar om censur och tillägger att det pågått länge.

Text: 24 juni 2008 | Uppdaterad 30 juni 2008

Det började med ett rykte som sa att svenska skeptikerrörelsen sanerar svenska bibliotek genom att via Bibliotekstjänst (BTJ) “styra bort” och skriva ner viss litteratur. Det påstods till och med att skeptiker låg bakom hur böckerna placerades på hyllorna i biblioteken.

Undersökningen som genomfördes omfattar intervjuer av personal på BTJ och svenska bibliotek samt inventering av ett antal Stockholmsbibliotek. Därefter gjordes två stickprov ute i landet. Ämnena som valdes var de marginaliserade ämnena: ufologi och parapsykologi. På biblioteken var representationen av bokfloran inom de två ämnesområdena mycket sparsam för att inte säga icke-existerande. I medeltal hittades per undersökt bibliotek endast 16 böcker om parapsykologi och 8 st om ufologi.

Jämför denna torftiga representation av böcker med den enorma bokexplosion som skett internationellt under 2000-talet. Vid en sökning (maj 2008) i kategorin ”books” på Amazon.com, världens största bokbutik på nätet, erhölls 19,445 bokträffar på ordet UFO och 11,690 bokträffar på ordet ”parapsychology”.  Genom att stega sig igen 100-tals sökträffar visade det sig att samtliga stickprov verkligen handlar om eller tar upp ämnet UFO:s respektive parapsykologi. En stor mängd av böckerna är skrivna runt millenieskiftet och framåt vilket visar att intresset och kunskapen om ämnena utvecklats enormt de senaste 10 åren.

Böckerna som hittades om parapsyokologi på Stockholmsbiblioteken var i de flesta fall från 80 och 90-talet och samma sak gällde UFO-litteraturen. Ufologi rubriceras som ”Bl: Omstridda fenomen och företeelser”. Böckerna om parapsykologi (Dop) stod ofta längst ner vid golvet medan böcker om ufologi hade en mer varierad hyllplacering.

En ansvarig person för införskaffandet av internationell facklitteratur på huvudbiblioteket vid Sveavägen i Stockholm uppger att parapsykologi inte ens är en vetenskap. Denne kan inte vara medveten om att Lunds universitet har en professur i parapsykologi och hypnologi och att vetenskapliga evidens på det paranormala existerat i väst sedan 1970-talet.

Bibliotektjänst (BTJ) styr upp bokfloran

Genom att tillfråga bibliotekarier framgick att biblioteken i Sverige gemensamt upphandlar en tjänst från Bibliotektjänst (BTJ). Tjänsten består i att BTJ bedömer nytillkomna böcker inom alla ämnesområden och genres. Det sker i två moment. Inom facklitteratur har BTJ fem stycken redaktörer vilka först utför en egen bedömning av inkommen litteratur. Utvald litteratur delas sedan ut till BTJ-lektörerna som recenserar vald litteratur.

Det finns tre ”expertlektörer” som bedömer ny litteratur om parapsykologi och lika många ”experter” som bedömer ny litteratur om ufologi. En av de som bedömer litteratur om parapsykologi råkar vara grundaren av den ledande skeptikerrörelsen Vetenskap och Folkbildning (VoF), nämligen Sven-Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH. Skeptikerföreningen VoF gör mycket klart för allmänheten att man anser att parapsykologi är en pseudovetenskap (falsk vetenskap) och de skriver på sin hemsida att de bedriver opinionsbildning emot vad de anser är samhällsskadlig pseudovetenskap.

I realiteten arbetar VoF mycket aktivt med opionionsbildning och föreningen förkastar internationella vetenskapliga rön som gör gällande att det finns evidens för paranormala fenomen. Sven-Ove Hansson skriver litteratur och hans böcker som förkastar parapsykologiska fenomen (likväl som ufologi) hittas på de svenska bibliotekens hyllor och förekommer som kurslitteratur på svenska universitet.

En av expertlektörerna som bedömer litteratur om ufologi är Clas Svahn som är ordförande i föreningen UFO Sverige. Det kan låta rimligt, men Clas Svahn är inte känd för sin öppna inställning till UFO-fenomenet. Tvärtom har han inom journalistkåren och UFO-kretsar blivit känd som en skeptiker som i princip förkastar alla påståenden om att UFO-fenomenet kan vara ett extraterrest fenomen. Han förklarar i de allra flesta fall bort UFO-observationer som väderballonger eller inbillning även om de gjorts av fackmän som piloter, astronauter och militär.

Så här skriver BTJ i sin skrift: ”Lektörer 2005-2006” (sid 35):

“Två gånger i månaden publicerar Bibliotekstjänst (BTJ-häftet) med recensioner av böcker och AV-medier [audio-video]. Bibliotekstjänsts recension är ofta den enda information inköparen på biblioteken har när han eller hon ska välja böcker och AV-medier.”

Biblioteken måste kunna lita på att recensionerna är trovärdiga och seriösa. Därför är förväntningarna och kraven på en lektör stora. Lektörerna är ämnesexperter, ofta med gedigen formell utbildning. De rekryteras bland bibliotekarier, lärare, och andra med specialkunskaper inom något eller några områden”.

Med BTJ:s beskrivning i minnet är det märkligt att konstatera att Sven-Ove Hansson (prof. filosofi) inte är forskare eller sakkunnig inom parapsykologi. Stefan Isaksson är inte forskare inom ufologi utan är snarare en akademiker inom folktro. De arbetar båda med att aktivt förkasta ämnena som de recenserar! Varför gäller helt plötsligt inte BTJ:s policy att en lektör ska vara en ämnesexpert och hur kan en lektör vara seriös om denne är emot ämnet från ruta ett?

Stefan Isaksson som recenserat  boken: “Abducted” av Susan Clancy kallar de som tror på att jorden besöks av andra civilisationer för: “paranoida konspirationsteoretiker eller nyandliga förespråkare” [källa]. Den beskrivningen står i stark kontrast till de 100-tals militärer, myndighetspersoner, astronauter, kosmonautrer och piloter som de senaste 10 åren valt att gå ut offentligt och berätta om vad de vet om statliga och överstatliga forskningsprogram, miliära och civila projekt samt incidenter där UFO-fenomenet tagits på största allvar. Denna litteratur verkar knappt existera på svenska bibliotek och vi vet nu varför.

En bibliotekarie berättar att det förekommer att låntagare klagar på att bokfloran är mycket begränsad på de svenska biblioteken i flertalet ämnen. Enskilda bibliotekarier kan då se till att saknad litteratur köps in från bokhandeln under förutsättning att det finns medel för det, men det kräver initiativ från låntagarna. Intervjun visar att i normala fall följer bibliotekspersonalen BTJ:s rekommendationer som en fast rutin. Den faktiska situationen ute på bibliotekens hyllor bevisar med andra ord resultatet av en rutinartad “preventiv sanering”.

BTJ:s lektörer för ufologi och parapsykologi samt deras kompetens

Källa: BTJ via telefon och deras skrift: ”Lektörer 2005-2006″.

Ufologi Kommentar
Clas Svahn Journalist och ordförande i föreningen UFO Sverige sedan 1991. Hårt kritiserad av ufologer för att han i princip förkastar alla UFO-fenomen.
Pirkko Erasmie Fil mag franska och spanska. BTJ:s krav på ämnesexpertis i ufologi framgår inte.
Stefan Isaksson Akademiker inom kultur, antropologi och religion. Han förkastar UFO-fenomenet som att det rör sig om ett psykologiskt samhällsproblem.
Parapsykologi Kommentar
Eric Carlheim Gyllenskiöld Civilekonom. BTJ:s krav på ämnesexpertis i parapsykologi framgår inte.
Sven-Ove Hansson Professor i filosofi, KTH. Hansson grundande 1982 föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) den ledande skeptikerföreningen i Sverige. Hanson författar litteratur som förkastar parapsykologin och beskriver den som en falsk vetenskap.  Han har bl.a. skrivit “Förklarade mysterier” (1986), “Vetenskap och ovetenskap” (2003), “Vetenskap eller villfarelse” (2005) och “Alternativ till pseudovetenskap” (1986).
Nils Olof Jakobsson Psykiater. BTJ:s krav på ämnesexpertis i parapsykologi framgår inte.

Antalet böcker om parapsykologi är magert på de svenska biblioteken. 100-tals parapsykologiböcker är skrivna på 2000-talet, men de finns inte representerade här. Nervösa bibliotekarier kan inte ge en naturlig förklaring till varför de få böcker som finns på hyllorna ofta är placerade längst ner vid golvet.

Böcker om ufologi och parapsykologi på svenska bibliotek

Dop, ”Parapsykologi” resp Bl, ”Omstridda fenomen och företeelser”. Reservation för att boksituationen på biblioteken förändras. Inventeringen gjordes i mars 2008.

Bibliotek Ämne

Totalt antal böcker

Aktualitet, placering och övriga kommentarer
Stadsbiblioteket Sveavägen, Sthlm Parapsykologi

Tot 30 st

7 st från 2000-talet

Placering: hylla nr 2 från golvet

UFO

Tot 6 st

2 st från 2000-talet

Placering: vid golvet

2 st skrivna av Clas Svahn

Hornsbruksgatan

Hornstull, Sthlm

Parapsykologi

Tot 6 st

Ingen från 2000-talet. Alla från 80-talet.

Placering: hylla nr 5 från golvet

UFO

Tot 8 st

Ingen från 2000-talet

Placering: längst upp (hylla 6)

2 st skrivna av Clas Svahn

Medborgarplatsen

Stockholm

Parapsykologi

16 st böcker

2 st från 2000-talet

Placering: vid golvet

UFO

Tot 3 böcker

1 st från 2000-talet

Placering: hylla 3 från golvet

1 st skriven av Clas Svahn

Fältöversten

Stockholm

Parapsykologi

Tot 16 st

3 st från 2000-talet

Placering: vid golvet

UFO

Tot 4 st

3 st skrivna av Clas Svahn
Fridhemsplan

Stockholm

Parapsykologi

Tot 11 st

Ingen från 2000-talet

Placering: golvet

UFO och relaterat

20 st böcker

1 st från 2000-talet

Placering, första hyllan: golvet

3 st skrivna av Clas Svahn

1 st skriven av Sven-Ove Hansson

Ånges bibliotek

(nära Sundsvall)

Parapsykologi

7 st böcker

2 st från 2000-talet

Placering: vid golvet

UFO

15 st böcker

3 st från 2000-talet

Placering: mitten på hyllan

6 st skeptiska böcker skrivna av: Clas Svahn, Sven-Ove Hansson, Håkan Blomqvist och Michael Rothstein

Västerviks bibliotek Parapsykologi

Tot 29 st böcker

Sven-Ove Hanssons böcker som finns på biblioteket (Bl, Dd, Db) var: ”Förklarade mysterier”, ”Vetenskap och Ovetenskap”, Vetenskap eller villfarelse”
UFO

Tot 5 st böcker

1 st bok “Oförklarligt” av Clas Svahn

Av de få 80- och 90-talsböcker om ufologi som överhuvudtaget existerar på hyllorna på Stockholmsbiblioteken är fler av dem skrivna av Clas Svahn. Hans böcker följer ett återkommande mönster. Svahn inleder sina böcker med att beskriva UFO-fenomen och UFO-observationer som intressanta. Därefter följer en granskning där läsaren leds mot en slusats att fenomenen är tvivelaktiga och möjliga att bortförklara. På något sätt hamnar även Clas Svahns böcker på bibliotekhyllorna och hans böcker utgör ibland hälften av de böcker om ufologi som finns på biblioteken.

Sammanfattningsvis kan konstateras att BTJ anlitar skeptiker som mot ersättning arbetar med opinionsbildning emot parapsykologi och ufologi. Lektörerna lyckas dessutom på något sätt få sin egen kritiskt vinklade litteratur utplacerad på de svenska biblioteken där de tillåts dominera.

Den här artikeln belyser endast situationen för ufologi och parapsykologi, men hur många andra ämnen behandlas på samma sätt? Hur många andra oönskade ämnen plockas bort från biblioteksbokyllorna eller kommer inte ens dit?

Du kan påverka situationen på biblioteken

Vad kan du som låntagare göra för att motverka att konservativa skeptiker från skeptikerrörelsen berövar de svenska biblioteken på nya rön från 2000-talet och facklitteratur som representerar ett fritt vetenskapligt tänkande?

  • Besök Amazon.com och sök efter de ämnen som du är intresserad av. Utgå från denna rikliga mängd av litteratur inom ufologi och parapsykologi när du bemöter personal på biblioteken och BTJ.
  • Beställ önskad litteratur via ditt lokala bibliotek.
  • Ansök hos BTJ om att få bli lektör. Vem som helst kan söka, men BTJ avgör om du uppfyller de kunskapskrav som de ställer. Frågan är om du tillåts vara positivt inställd till moderna rön inom internationell ufologi och evidens för paranormala fenomen och egenskaper.
  • Har BTJ skrivit en negativ recension av din bok anmäl hos BTJ:s granskningsnämnd att du vill få din bok recenserad en gång till.
  • Kontakta ansvarig personal på ditt bibliotek eller kontakta BTJ direkt och klaga om du anser att viktig litteratur som bör finnas på ditt bibliotek saknas.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.